Ponuka služieb Akreditovaného laboratória Svetelnotechnických zariadení FEI STU

Meranie parametrov svetelných zdrojov a svietidiel

Meranie :

  1. - svetelného toku
  2. - svietivosti
  3. - kriviek svietivosti
  4. - jasu
  5. - účinnosti
  6. - príkonu
  7. - merného výkonu
  8. - vyšších harmonických
  9. - hraničného uhlu jasu

Meranie umelého a denného osvetlenia

Návrh osvetlenia

Projekt osvetľovacej sústavy včítane elektroinštalácie

Hodnotenie umelého a denného osvetlenia

Odborné posudky a expertízy v ST

Posudky súdnoznalecké

Výpočet parametrov denného osvetlenia

Zatienenie budov

V rámci DP a RP riešenie špecifických problémov ST firiem