SKÚŠOBŇA
FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
STU
v Bratislave
Akreditovaná SNAS - reg. č. 029/S-066

 
 

Skúšobňa fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SFEI STU) bola akreditovaná Slovenskou akreditačnou službou (SNAS) v roku 1995 a reakreditovaná v rokoch 1999 a 2003. SFEI STU je samostatnou organizačnou jednotkou STU Fakulty elektrotechniky a informatiky v Bratislave. Hlavným poslaním SFEI STU je zabezpečovať výkon skúšobných činností na vysokej odbornej úrovni v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17 025 (Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií) koncipovanej v súlade s normami o kvalite STN EN ISO 9000:2001, ako aj v súlade s metodickým pokynom SNAS MSA-0101-01. V roku 2005 sa skúšobňa stala registrovaným členom SNAS a získala licenciu na používanie laboratórnej kombinovanej značky MRA (Mutual Recognition Arrangement; dohoda o vzájomnom uznávaní), ktorá uľahčuje zákazníkom rozhodovanie vzhľadom na uznávanie výsledkov činnosti skúšobne. Značka MRA udáva, že skúšobňa je akreditovaná signatárom dohody MRA ILAC (International Laboratory Accreditation and Cooperation; medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií), čím sa zásadným spôsobom rozširuje oblasť pôsobnosti SFEI STU (v rámci svojej oblasti spôsobilosti) na signatárov tejto dohody. To znamená, že skúšobné protokoly vydané SFEI STU platia pre väčšinu krajín západnej Európy, USA, Austráliu, Nový Zéland, atď., podrobnejšie pozri www.ilac.org.

Oblasť spôsobilosti SFEI STU je charakterizovaná aktivitami:

 1. akreditovaná skúšobná činnosť:
  • skúšky vysokonapäťových zariadení a izolačných schopností elektrických zariadení a káblov;
  • skúšky elektromagnetickej kompatibility elektrických zariadení;
  • skúšky svetelných zdrojov, svietidiel, optických materiálov, hygienické merania umelého i denného osvetlenia.

   V oblasti vysokonapäťových zariadení ide o skúšky spojené s preukázaním vlastností elektrických zariadení odolávať prevádzkovým napätiam, o meranie izolačného odporu káblov a vodičov, o meranie prevádzkového oteplenia blokových transformovní, ako aj o skúšky ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechniku, s ktorými sa pracovníci výroby a rozvodu elektrickej energie každodenne stretávajú pri výkone svojho povolania.

   V oblasti elektromagnetickej kompatibility sa vykonávajú merania úrovne emisií vysokofrekvenčného elektromagnetického rušenia a skúšky odolnosti voči rôznym formám elektromagnetického rušenia ako sú: vysokofrekvenčné spojité rušivé signály, rušivé elektromagnetické pole, zhluky rýchlych impulzov, elektrostatické výboje, rázové napäťové impulzy a i.

   V oblasti svetelnotechnických zariadení ide o skúšky svetelných zdrojov, svietidiel a optických materiálov. Vykonávajú sa hygienické merania umelého i denného osvetlenia, merania svetelného toku, jasu, kriviek svietivosti, integrálnych i spektrálnych činiteľov odrazu, priestupu a pohltenia, merania spektra optického žiarenia, merania farieb a merania elektrických parametrov osvetľovacej techniky.

    

 2. neakreditovaná činnosť:
  • skúšobná činnosť;
  • expertízna, posudzovateľská a konzultačná činnosť;
  • spolupráca pri tvorbe noriem, predpisov a metód skúšania a ich overovaní.

   Do neakreditovanej činnosti SFEI STU patrí ďalšia skúšobná činnosť v oblastiach, pre ktoré je SFEI STU vybavená potrebnou prístrojovou technikou, tj. ide o skúšky elektronických a svetelnotechnických zariadení, zariadení silnoprúdovej a vysokonapäťovej elektrotechniky podľa želania a dohovoru so zákazníkom. Vo SFEI STU pôsobí ešte samostatné skúšobné laboratórium mechanickej odolnosti, ktoré je technicky vybavené na výkon neakreditovaných skúšok mechanickej odolnosti rôznych technických výrobkov pri namáhaní sínusovými vibráciami a rázmi.

   Expertízna, posudzovateľská a konzultačná činnosť, ktorú SFEI STU vykonáva nesúvisí priamo s predmetom akreditácie. Väčšina pracovníkov skúšobne sa podieľa na činnosti technických normalizačných komisií SÚTN.

Dôležité prístrojové vybavenie Skúšobne FEI STU